Vedtægter

for foreningen S/Y BIA

Vedtægter og referater fra generalforsamlingerne kan findes i PDF filer til download i bunden af denne side!

Vedtægterne er senest godkendt ved stiftende generalforsamling den 22. Juni 2020 i Randers.


Vedtægter for S/Y BIA

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er S/Y BIA, og er stiftet den 22. juni 2020.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Randers Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at planlægge og afholde sejladser for danske Veteraner med veterankort med udgangspunkt i sejlskibet S/Y BIA som er ejet af Michael Bang Simonsen

Stk. 2: At skabe et frirum ved at gennemføre forløb med sejladser, hvor veteraner kan sætte mål mod nye horisonter både fysisk og mentalt og gå gennem en proces, som leder mod øget livsmestring.

Stk. 3: At arbejde for at S/Y BIA bliver et kendt og agtet tilbud for veteraner.

Stk. 4: At foreningen skaber grundlag for at støtte sejlskibet S/Y BIA, hvorimod det ikke er et formål at fremme medlemmernes eller Michael Bang Simonsens økonomiske interesser.

Stk. 5: At foreningen påtager sig formidlingsopgaver om veteransagen, S/Y BIA sejladser og andre for sagen relevante oplysnings- og formidlingsopgaver.

Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI.

Stk. 2: Foreningen er tilsluttet havmiljøvogter.

Stk.3: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på et kalenderår. Med undtagelse af indmeldelse i 4 kvartal. Her medfølger medlemskabet for det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2: Foreninger, fonde, virksomheder mv., der støtter foreningens formål, kan ligeledes optages som medlemmer af foreningen, dog uden stemmeret på generalforsamlinger.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens forhold efter disse vedtægter for udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 6: Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Et medlemskab af S/Y BIA giver IKKE automatisk adgang til foreningens sejladser.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved opslag og meddelelse på Facebook og ved meddelelse på hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4a: Undtagelse for Stk. 4 er sygdom, dødsfald og tjenstlig udsendelse. Derved stemmes der ved fuldmagt.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem. Valgbar som revisor er ethvert medlem.

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet sendes ud senest 14 dage efter generalforsamlingen. Der er derefter 14 dage til indsigelser. Uden indsigelser anses referatet som godkendt.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

• Valg af dirigent og 2 stemmetællere

• Bestyrelsens beretning fremlægges

• Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

• Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

• Indkomne forslag

• Valg til bestyrelsen

• Valg af to suppleant

• Valg af en revisor

• Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelse måden og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer men gerne 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand, en kassér og mindst 2 yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. I lige år vælges 2 eller 3 medlemmer og i ulige år vælges 3 eller 4 medlemmer, siddende formand og kasserer er ikke på valg i samme år. Én suppleant vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er almindeligt flertal. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Der udarbejdes referat som kan rekvireres pr mail, ved henvendelse til bestyrelsen. Evt. personsager vil IKKE fremgå af et tilgængeligt referat.

Stk. 4: Bestyrelsen udarbejder et notat/kontrakt med ejer af S/Y Bia, Michael Bang Simonsen, om samarbejde omkring de aktiviteter/sejladser, der indebærer båden S/Y BIA.

Stk. 5: Der kan ikke optages medlemmer af bestyrelsen, som deler husstand eller har familiemæssig relation med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. En undtagelse herfor er ved akut mangel på bestyrelsesmedlemmer. Her kan en enig bestyrelse godkende en kandidat gældende til førstkommende generalforsamling.

§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 12 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Vedtægterne kan også hentes her i PDF-format:


Referat af generalforsamlingerne:

Generalforsamling den 3. November 2021:

Stiftstidende generalforsamling den 22. Juni 2020: